استعداد یابی در کودکان

بسیاری از والدین علاقه مندند کودکانشان در زندگی و شغل خود موفقیت بالایی را به دست آورند یا حتی کودکان خود را در سطح نخبگان ببینند از این رو هرچند پیشرفت از سطح ابتدایی به سطوح نخبگی فرآیند بسیار پیچیده ای است که این فرآیند نیازمند شناسایی دقیق استعداد آنان است بنابراین نمیتوان فرآیند پیشرفت آنان را نیز تنها براساس آزمون و خطا به حال خود رها نمود.

فرآیند استعداد یابی که در کلیه رشته ها و گروه های علمی هنری و ورزشی قابل اجرا می باشد باعث خواهد شد که علاوه بر شناخت بیشتر شما از فرزنتان

زمینه های اکتسابی مناسب تری برای وی فراهم سازید و خوشبختی را برای آینده وی به ارمغان آورید بنابراین استفاده از روش های مناسب علاوه بر اینکه مسیر را تا حد زیادی مشخص می نماید از پراکندگی حواس کودک و همچنین پرداخت هزینه های گزاف برای والدین جهت کلاس های مختلف جلوگیری خواهد نمود و برای ساختار های کاهش ریسک چنین مدیریتی معمولا سنجش شنودگان برای رسیدن به هدف مورد نظر و کاهش خطا ها حتی بیمه می گردند.