در جامعه‌ای که کارها بر اساس استعداد تقسیم نشود، درحقیقت همه بیکارند.

استعدادیابی از دوران کودکی، پلی است به آینده و ضمانتی است بر موفقیت فردی و شغلی فرزند شما. توجه کنید که علاقه مندی با استعداد داشتن متفاوت است و این گوهر استعداد است که باید کشف شود. موسیقی ، هنر ، پزشکی ، مهندسی ، مدیریت ، سخنوری و … آیا خودتان میتوانید تشخیص دهید که موفقیت آینده فرزند شما در کدام گروه نهفته است؟