مشخصات نماینده

ناحیه 2

سرکار خانم بیگدلی

کوی پونک خیابان غدیر موسسه آموزش عالی روزبه

گلشهر

سرکار خانم حکمی

شهرک بهارستان خیابان بهار 2 قطعه 98 مجتمع موزشی فرهیختگان فردا

خرمدره

سرکار خانم ازلگینی پور

ابتدای خیابان سید جمال الدین روبروی بانک ملی مرکزی آموزشگاه آریانا