مشخصات نماینده

شاهرود

جناب آقای اکبری

خیابان تهران بلوار عدالت باشگاه شطرنج و بازی های فکر ی نبوغ برتر