مشخصات نماینده

کوهدشت

سرکار خانم روزی

خیابان صاحب الزمان کوچه ورودی درب مسجد آموزشگاه علمی بامداد دانش