مشخصات نمایندگان

شهر

شاهین شهر

نجف آباد

مشخصات نماینده

سرکار خانم کریمی

سرکار خانم طیباتی

آدرس

----------------

نجف آباد گلدشت جنب
سازمان آب مدرسه حکیمه

شهر

شاهین شهر

نجف آباد

مشخصات نماینده

سرکار خانم کریمی

سرکار خانم طیباتی

آدرس

----------------

نجف آباد گلدشت جنب
سازمان آب مدرسه حکیمه