کارگاه تخصصی

برقراری ارتباط

توان حل مسأله

اجتماعی شدن کودک

حرکات ريز و درشت اندامها وکنترل آنها برای

ظرافت ودقت بیشتر