مشخصات نماینده

کرمان

سرکار خانم اسماعیل نژاد

خیابان شهاب کوچه 41 سمت چپ درب دوم خانه بازی رویای کودکانه

شهربابک

جناب آقای اکبر پور

اداره آموزش مجتمع مس شهربابک

انار

جناب آقای غلامحسینی

بلوار هشتم محرم ابتدای خیابان ساحلی کوچه باشتان 9 موزشگاه نصر