آموزش ، راهنما ، خبرهای تازه از گفتینو

وجه تمایز pdf

زندگی پیچیده امروزی هر لحظه در حال نو شدن است و خلاقیت و نوآوری ضرورت زندگی فعال است. انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی نیازمند نوآوری و ابتکار است.

ادامه .....