نفرات شاخص
استان و شهرستان ها

دانش چرتکه فارسی

ابتدایی ترین شکل چرتکه در زمان سومری ها و در حدود حدود ۲۳۰۰ الی ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح جهت عملیات های جمع و تفریق کاربرد داشت. ایرانیان اولین بار در زمان هخامنشیان به استفاده از چرتکه پرداختند. بعد از آن دانشمندان برای تبادل دانش و اختراعات با کشورهای مختلف به استفاده از آن پرداختند. اگر بخواهیم به ساختار چرتکه فارسی بپردازیم می توان گفت که از قابی تشکیل شده که سیم های موازی در آن به کار رفته است. مهره هایی بر این سیم ها هم هست که به صورت متحرک اند.

دانش چرتکه فارسی

ابتدایی ترین شکل چرتکه در زمان سومری ها و در حدود حدود ۲۳۰۰ الی ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح جهت عملیات های جمع و تفریق کاربرد داشت. ایرانیان اولین بار در زمان هخامنشیان به استفاده از چرتکه پرداختند. بعد از آن دانشمندان برای تبادل دانش و اختراعات با کشورهای مختلف به استفاده از آن پرداختند. اگر بخواهیم به ساختار چرتکه فارسی بپردازیم می توان گفت که از قابی تشکیل شده که سیم های موازی در آن به کار رفته است. مهره هایی بر این سیم ها هم هست که به صورت متحرک اند.