محصولات آموزشی موسسه پرورش ذهن نخبگان هوشمند

بسته آموزشی ترم مقدماتی

85000 تومان

بسته آموزشی ترم مقدماتی

85000 تومان

کتاب تمرین ترم مقدماتی

32000 تومان

کتاب تمرین ترم 1

32000 تومان

دفتر شنیداری

یکی از ملزومات پک آموزشی چرتکه دفتر شنیداری است . ویژه تمرین شنیداری چرتکه تهیه شده و در طراحی گرافیکی آن از رنگ بندی شاد جهت اشتیاق کودکان برای آموزش چرتکه استفاده شده است.

دفتر تند نویسی

یکی از ملزومات پک آموزشی چرتکه دفتر تند نویسی است . ویژه تمرین تند نویسی چرتکه تهیه شده و در طراحی گرافیکی آن از رنگ بندی شاد جهت اشتیاق کودکان برای آموزش چرتکه استفاده شده است.

کتاب تمرین ترم 1

32000 تومان

کتاب تمرین ترم 2

32000 تومان

کتاب تمرین ترم 3

32000 تومان

کتاب تمرین ترم 4

32000 تومان

کتاب تمرین ترم 5

32000 تومان

کتاب تمرین ترم 6

32000 تومان

کتاب تمرین ترم 7

32000 تومان

کتاب تمرین ترم 8

32000 تومان