استعدادیابی سازمانی

تغییرات سریع و گسترده ای که در سازمان های عصر حاضر انجام شده که کمبود مهارت از چالش های عمده بازار کار به شمار رود در اینجا شناسایی توانمندی پرسنل شایسته سالاری و جانشین پروری، بررسی ویژگیهای مشتریان و کارکنان از عمده دغدغه های سازمان های بزرگ می باشد که باعث شده یک نبرد و …

استعدادیابی سازمانی ادامۀ مطلب »