روش های استعدادیابی

استعدادیابی عمومی که برای اولین بار توسط کارل یونگ سویسی در سال 1921 به نام نظریه یونگ مطرح شد اکنون آنقدر گسترده شده که قابل قیاس با حالت اولیه نمی باشد به همین منظور کشور های توسعه یافته با سرمایه گذاری بر روی شناخت منابع انسانی خود و سنجش آن ها اقدام به تضمین ساختار …

روش های استعدادیابی ادامۀ مطلب »